Puheenvuoro valtuustossa – kuntastrategia KV § 94 / 16.9.2017

Kuntalain mukaan kunnan toimintaa tulee johtaa valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Meidän kaikkien on hyvä ymmärtää tämän päätöksen merkitys alkaneelle valtuustokaudelle. Tässä meillä on askelmerkit eri sektoreille.

Keskustan valtuustoryhmä haluaa tuoda esille kiitokset eri tahoille siitä, että strategian laadinta toteutettiin avoimessa, demokraattisessa ja eri poliittisia ryhmiä kunnioittavassa hengessä. Oravin seminaarissa tapahtui paljon hyviä asioita ja siellä eri ryhmien kirjaamat muutosesitykset tukivat käytännössä toisiaan ja tästä johtuen, uskon, että tähän valtuuston työmääräykseen on meidän kaikkien helpompi sitoutua.

Keskustan valtuustoryhmää kannattaa strategian hyväksymistä esitetyssä muodossa.

Puheenvuoro valtuustossa – lakkaavan Normaalikoulun oppilaiden koulupaikka ja sen vaikutukset – KV § 95 / 16.9.2017

Keskustan valtuustoryhmä haluaa tuoda esille seuraavaa Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden koulupaikkajärjestelyistä ja sen vaikutuksista tulevan lukuvuoden alusta alkaen

Aluksi se tärkein. Keskustan valtuustoryhmä kannattaa kh:n pohjaesitystä. Savonlinnan kaupunki antaisi nimittäin tulevan sote- ja maakuntamyllerryksen edellä väärän viesti, jos määrävänä kriteerina Normaalikoulun oppilaiden tulevassa koulupaikkaratkaisussa olisivat neliöt, neliöhinnat ja oppilaista aiheutuvien menojen yksikköhinnat. Tällainen ratkaisu tulee tehdä lapsi ja perhe edellä. Vastaavaa rakenteellista kouluverkko-ongelmaa meillä ei ole koskaan ollut pätettävänä. Mietitäänpäs hetken aikaa. Eri koulutuksen järjestäjä, erilainen resurssipohja, täysin erilaiset pedagogiset ratkaisut ja painotukset. Listaa voisi vielä jatkaa.

Nyt esitettävä ratkaisu on tässä viitekehyksessä paras mahdollinen. Vuosiluokkien 1-9 koulu törmäisi jonkun ajan päästä kustannustehokkuusongelmaa, yläkoulu kävisi liian pieneksi ja  sama tapahtuisi Talvisalon vastaaville luokille. Luokkien 1-6 tarve on olemassa joka tapauksessa. Aivan keskustasta tällainen kunnallinen yksikkö puuttuu. Sen jääminen Okl:n rakennuksiin on jo kaupungin tilojen käyttöasteen vuoksi perusteltua. Tämän seminaarinmäen kiinteistöasian ratkettua kaupungin eduksi, olisi järjetöntä kasvattaa kaupungin omistamien tai vuokraamien tilojen neilömäärää.

Tämä pohjaehdotus mahdollistaa myös Okl:n rakennuksen jatkokehittelyn. Aluetta voidaan kehittää avoimen ja verkostomaisen oppimisympäristön hengessä. Aikanaan sivistyslautakunnan nimittämän digitiimin tulee pohtia myös tätä asiaa. Nykyisen Normaalikoulun ict-painotukset tulee säilyttää ja aikanaan sivistyslautakunnan nimittämän digioppimistiimin tulee tehdä tämän osaamisalueen kehittämis – ja jalkauttamissuunnitelma koko Savonlinnan perusopetusta varten. Jos ja kun samaan yhteytään saadaan ainakin muita koulutustoimijoita, meille syntyykin osaamiskeskus, jossa lapset, täydennys- tai muuntokoulutusta hakevat aikuiset ja ulkomaiset koulutettavat toimivat sulassa sovussa samoissa tiloissa.

Prosessin lopputulos on siis hyvä. Prosessi sisälsi kuitenkin sellaisia elementtejä, joista emme voi olla täysin tyytyväisiä. Ymmärtääkseni me kaikki päättäjät tiedostamme, että eri vaihtoehtojen vertailtavuutta vaikeutti tämän harjoituksen tietynlainen poikkihallinnollisuus. Silti ei ole hyväksyttävää, että päättäjille esiteltiin aluksi Talvisalo-vaihtoehdon ja tässä esitettävän vaihtoehdon väliseksi hintaeroksi vajaa miljoona euroa. Sivistyslautakunta teki ansiokasta työtä perätessään lukujen oikeellisuutta ja vaatiessaan lisäselvityksiä. Niitä tulikin, mutta olen itse ymmärtänyt, että päättäjät joutuivat riitauttamaan esitetyt selvitykset ja laskelmat kolmessa eri vaiheessa. Tästä johtuen käsittelimme asiaa poikkeuksellisesti myös valtuustoryhmien välillä. Kh:een sitten tuotiinkin aikanaan sellaiset selvitykset, jotka usean henkilön lukemina näyttivät siltä, että hallintolain § 31 edellyttämä riittävä ja asianmukainen selvitys oli vihdoin päätöksenteon pohjalle. Kh sitten tekikin hyvää työtä päättäessään asian ja tässä esitetty päätös on olosuhteisiin nähden paras mahdollinen.

Lisäksi meidän tulisi osata linjata iltakouluintsrumentille asetetut tavoitteet. Niitä on jatkossa turha pitää, jos valmistelu pistetään iltakoulussa esitettyyn nähden aivan päälaelleen. Minulla itselläni on kutina, että kuntalaiset ovat onnistuneet valitsemaan hyvän ja tiedostavan valtuuston. Iltakouluinstrumentti olisi tällaisessa tilanteessa mitä parhain päätöksenteon laadun takaaja. Se antaisi vahvistusta ja uusia virikkeitä asiaa valmisteleville viranhaltijoille ja meille päättäjien suuntaan se lisäisi sitotumista valmistelussa löydettyn, parhaiten perusteltavissa olevaan vaihtoehtoon.

Lopuksi haluan vielä kiittää sivistyslautakuntaa, sen puheenjohtajaa ja jokaista jäsentä tästä sinnikkyydestä. Lisäksi kaupunginhallitusta valmisteluun antamastaan tuuppauksesta. Jos olisimme tekemässä päätöstä sen ensimmäisen vaihtoehdon mukaan, meidän olisi helppo komentaa vuosiluokat 1-6 opettajineen kaikkineen parakkeihin taloudellisten perusteiden vuoksi. Nyt ollaan tekemässä onneksi päätöstä lapsi ja perhe edellä.

Kaupunginvaltuuston kokous 16.9.2017

Valtuuston kokouksessa hyväkyttiin valtuustokauden 2017-2021 kaupunkistrategia kriittisten menestystekijöiden tarkkuudessa. Mittarit ja tavoitteet päätetään vuosittain talousarviokäsittelyjen yhteydessä. Prosessi sukui hyvässä ja rakentavassa hengessä eri poliittisteb ryhmien välillä.  Yhteishenkeä paransi Oravissa pidetty valtuustoseminaari, tästä jäikin köste ”Oravin henki” elämään. Toivottavasti se jää pysyväksi ilmiöksi. Valtuustossa käyttämäni puheenvuoro ohessa.

Itä-savon uutinen kaupunkistrategiaan liittyen

Valtuusto teki myös päätöksen lakkaavan Normaalikoulun oppilaiden koulupaikkajärjestelyiksi ja sen vaikutuksista. Normaalikoulun oppilaat saavat uudeksi koulupaikakseen OKL:n A- ja osin B-rakennuksista. Ratkaisu oli järkevin ja kustannustehokkainen esitetyistä vaihtoehdoista; kaupungin määräysvallassa olevien tilojen käyttöaste lisääntyi ja ylimääräisiä investointi- tai leasingkustannuksia ei syntynyt. Valtuustossa käyttämäni puheenvuoro ohessa.

Normaalikoulu-prosessi jätti kuitenkin paljon kysymyksiä ilmaan. Miksi viranhaltijavalmistelussa päädyttiin aluksi esittämään ns. viipalekouluratkaisun ja tämän hyväksytyn ratkaisun väliseksi kustannuseroksi lähemmäs miljoona euroa?  Sivistyslautakunnan jäsenet puheenjohtaja Jonne Tynkkysen johdolla joutui toistuvasti vaatimalla vaatimaan esitettyjen laskelmien virheiden korjaamista. Näinhän ei pitäisi olla.

Itä-Savon uutinen aiheesta

Itä-Savon uutinen, jossa mm. sivutaan valtuustoryhmien kokousta 18.9.2017

Itä-Savon laajempi uutinen valtuuston kokouksen aiheista

Valtuusto päätti myös merkittävästä investoinnista. Vuoden 2018 talousarvioon päätettiin hyvöäksyä Pihlajaniemen koulun saneerauksen määrärahan 2,7 miljoonaa euroa.

Ns. Kallislahden kouluasiassa valtuustossa nähtiin erikoinen prosessi. Valtuuston käsittelyssä nousi esille esitys asian siirtämiseksi jatkovalmsiteluun. Tämä esitys ei mennyt lävitse. Tämän jälkeen tehtiin esitys pöydällejätöstä ja se sai taakseen riittävän kannatuksen. Savonlinnan kaupungin hallintosäännössä on sellainen reliikki, että neljäsosa valtuuteuista voi päättää jättää asian pöydälle. Tämän jälkeen asiaan palattaisiin seuraavassa valtuuston kakouksessa. Nyt tälle sdp:n esittämälle esitykselle tuli riittävä kannatus, 19 valtuutettua. Tällainen reliikki tulisi poistaa hallintosäännöstä.

Itä-Savon uutinen aiheesta

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja